English Deutsch

Uzavření Svaté brány v našem kostele

Uzavření Svaté brány v našem kostele

Mimořádný Svatý rok milosrdenství vyvrcholil v našem kostele v sobotu 12.11. velkou děkovnou poutí, po které byla „naše“ Svatá brána již uzavřena. Pouť s velkou účastí věřících i kněží ze širokého okolí včetně blízkého rakouského pohraničí byla nejen díkůvzdáním za veliký dar Svatého roku, ale také poslední příležitostí mohutně načerpat milosti z tohoto otevřeného zdroje. Proto byly tentokrát součástí obřadu i prosby o odpuštění pochybení a hříchů, které nezasahují jen provinilého osobně, ale i celou společnost: potratů, rozvodů, nespravedlností minulých dob a režimů, prostituce, nevěrnosti kněží a řeholníků jejich závazkům, podvodů v podnikání… Prosby o odpuštění a vyjadřovaná touha po usmíření, které při posledním eucharistickém průvodu ve Svaté bráně přednášeli zástupci z řad těch, jichž se taková provinění přímo dotýkala, působily velkou silou.

Spolu s ostatními jsme naposledy prošly Svatou branou a ta se po krátké adoraci a svátostném požehnání definitivně uzavřela.

 

Chvíle pro malé ohlédnutí:

Co znamenal rok naší „služby“ u Svaté brány pro naši komunitu?

Je tu všechno to, co do požehnaného času této služby vložila každá z nás. Ke Svaté bráně jsme stále přinášely všechny nám svěřené, onen celý svět, který mnišky objímají svým srdcem, s důvěrou, že Pánova síla se projeví právě v naší slabosti. Byl to také čas věnovaný přípravám v zázemí kláštera, pomoc s péčí o poutníky a různé starosti s organizováním, na kterém jsme se také podílely. Naši farníci to krásně vyjádřili krátkým poděkováním naší komunitě a kyticí z bílých růží.

Uzavření Svaté brány je vlastně teprve začátkem vytoužené obnovy každého z nás i celého světa. Spolu s celou církví zpíváme vděčné Te Deum za tento právě skončený Svatý rok!