English Deutsch

Spolupráce s bratřími

Opět jsme tu měly jednu mimořádnou návštěvu – slovenský provinciál o. Damián Mačura k nám přivezl dva své kolegy ze studií ve švýcarském Fribourgu - P. Philippe Lefébre je Francouz a P. John Emery pochází až z Argentiny. Oba na švýcarské dominikánské univerzitě velmi požehnaně působí. O. Damián je představil především jako „bratry, kteří mají rádi mnišky“. Při odpolední rekreaci se vytvořila důvěrná atmosféra řádové rodiny. Ptaly jsme se na situaci ve francouzských a argentinských klášterech mnišek, na jejich vzájemnou spolupráci ve federacích, i jak se sestry v zahraničí vyrovnávají s různými problémy našeho způsobu života. Otcové zase chtěli poznat současný život naší komunity a naše plány do budoucna. O. Philippe - biblista a odborník na Starý Zákon, nám na naše přání na závěr zpaměti recitoval ve staré hebrejštině jednu pasáž ze Samuelových knih a ve stejném jazyce připojil i starozákonní požehnání.

Povzbuzení z návštěvy vrcholilo slavením Eucharistie, z krásné liturgie a z Božího slova, které nám při homilii otevřel o. Philippe a před závěrečným požehnáním doplnil několika postřehy také o. John, protože i on „nám chtěl něco darovat jako bratr Kazatel“. Loučení bylo srdečné, jako kdyby odjížděli naši staří známí.

Vzájemná spolupráce se slovenskou provincií

V sobotu 14.10. nás navštívili fr. Damián Mačura - nově zvolený provinciál našich slovenských bratří dominikánů, spolu se svým sociem fr. Irenejem. Přijeli v zastoupení celé slovenské provincie požádat nás o „oficiální“ rozšíření naší přímluvné modlitby i na apoštolát a úmysly slovenských bratří, a zároveň zjistit naše potřeby a nabídnout nám svoje možnosti, jak mohou naopak oni podpořit nás. Na Slovensku totiž dosud žádný klášter kontemplativních dominikánek neexistuje.

Naši bratři z české a slovenské provincie nyní usilují o opět intenzívnější vzájemnou spolupráci a společně vnímají, že tato spolupráce musí zahrnout také nás mnišky – a to vlastně v první řadě, protože mnišky tvoří modlitební základnu každé vnější činnosti Řádu.

Otec Damián a Irenej s námi slavili mši svatou, polední liturgii a po obědě pokračovali ve své cestě do olomouckého konventu našich bratří.

Návštěva našich novokněží – Klimenta a Metoděje 

Naši bratři Kliment Mikulka a Metoděj Němec přijali svěcení v sobotu 9. července.

Jejich téměř první kroky pak vedly k naší velké radosti právě k nám mniškám do Znojma. Otec Kliment k nám dorazil se dvěma hosty – bratřími z Francie už v neděli 10. 7. večer a zůstal s námi plné dva dny. Měly jsme tak příležitost nejen slavit s ním mši svatou a přijmout jeho novokněžské požehnání, ale také při jeho dvou přednáškách nahlédnout do vysoké teologie, která se ukrývá v řeckých spisech východních Otců a ve staroslověnských textech cyrilometodějské misie na velké Moravě.

Otce Metoděje jsme přivítaly jen o několik dní později – v neděli 16. 7. Ačkoli nám mohl věnovat jenom jeden den, stihli jsme toho opravdu mnoho – společnou liturgii, nedělní mši svatou v „rodinném kruhu“ v naší kapli, samozřejmě s novokněžským požehnáním, a také odpolední rekreaci, při které jsme o. Metoděje rády blíže poznaly – a jistě i on nás. Oba novokněží udělili také novokněžské požehnání našim farníkům u Sv. Kříže. Otcům Klimentovi a Metodějovi jsme vděčné za jejich pozornost k nám a budeme provázet jejich začínající kněžské působení…

Cyklus přednášek s otcem Benediktem

Druhý prázdninový týden byl opravdu intenzívní: mezi návštěvami našich bratří novokněží k nám v pátek 14. 7. přijel i otec provinciál Benedikt. Tentokrát ovšem především jako přednášející: zahájil s námi nový cyklus setkání nad tématem navýsost dominikánským - sv. Tomáš Akvinský: Teologická Suma, III. část: traktát o svátostech. Těšíme se, že nám společná četba nově přeloženého textu spolu se zasvěceným výkladem o. Benedikta pomůže hlouběji proniknout do této části vrcholného díla Andělského učitele.

Návštěva bratří kleriků

Před zahájením svých studií v Olomouci se nám přijeli představit naši dva nejmladší bratři – klerici - fr .Václav - z české - a fr. Joachim ze slovenské provincie. Přijel s nimi o. Lukáš Fošum, který studující bratry při jejich formaci doprovází. Jak je dobrým zvykem, chtěli svá studia a celou cestu za kněžstvím hned na počátku osobně svěřit do našich modliteb. Nejdůležitějšími body jejich návštěvy byla mše svatá a společná rekreace, při které jsme mohly oba bratry blíže poznat – a oni naopak nás. Zvlášť silnými momenty milého setkání byly chvíle pozorného ticha, které provázelo slova našich nejstarších sester – s. Michaely a s. Terezie, pamětnic samých počátků naší komunity a celého náročného období za komunistického režimu. V rodině našeho Řádu se ti nejmladší mohou opírat a růst z věrnosti a obětí těch nejstarších. Budeme na ně pamatovat modlitbou, aby si je Pán utvářel podle svého srdce a oni došli až k plnosti kněžské služby.

 

Spolupráce s bratřími Spolupráce s bratřími Spolupráce s bratřími Spolupráce s bratřími
Spolupráce s bratřími Spolupráce s bratřími